Skip to content Skip to navigation

Privacy statement HR

 

1. Introductie

Jeans Centre B.V. is een Nederlandse organisatie die gevestigd met het hoofdkantoor te Alblasserdam, met diverse fysieke winkels verspreid door geheel Nederland als onderdeel van de JOG groep(zie www.jeanscentre.nl). Jeans Centre zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar externe en interne sollicitanten. Wanneer een sollicitant de vacaturepagina’s van de career site of de intranet site van Jeans Centre bezoekt, verzamelt informatie (persoonsgegevens) over de sollicitant, bijvoorbeeld aan de hand van webformulieren. Deze persoonsgegevens worden door Jeans Centre op een eerlijke en wettige wijze gebruikt; dit betekent dat Jeans Centre persoonsgegevens verzamelt en verwerkt conform van toepassing zijnde privacywetten. Bescherming van de privacy en de persoonsgegevens van sollicitanten is voor Jeans Centre van het grootste belang en vormt een belangrijk onderdeel van de procedures voor de opzet, organisatie en implementatie van de wervingsactiviteiten van Jeans Centre. Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Jeans Centre de gegevens van sollicitanten verwerkt en is van toepassing op de wervings- en selectie-activiteiten van Jeans Centre. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan van toepassing zijnde wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken. Bezoek deze pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen, want aanpassingen worden niet van tevoren gemeld.

2. Doeleinden

Persoonsgegevens die door de sollicitant aan Jeans Centre worden doorgegeven (gegevens van sollicitanten), worden uitsluitend door Jeans Centre gebruikt om een verantwoord, effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken. Jeans Centre verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uit zowel open sollicitaties als sollicitaties naar bestaande vacatures binnen Jeans Centre. Jeans Centre verwerkt de gegevens van sollicitanten alleen voor wervingsdoeleinden. De wervingsdoeleinden van Jeans Centre zijn: het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de huidige vacatures bij, Jeans Centre, de communicatie van de wervings- en selectieprocedures van Jeans Centre, contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen, het testen van sollicitanten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures. Met "verwerken" wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, organiseren, overdragen, aanpassen, wijzigen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, beperken, bekend maken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en wissen van wervingsinformatie.

3. Gegevens van sollicitanten

Jeans Centre verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist én optioneel) rechtstreeks of d.m.v. formulieren en/of aangehechte CV's via de career site van Jeans Centre met URL www.werkenbijjeanscentre.nl. Jeans Centre verzamelt en verwerkt ook gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. Enkele voorbeelden van gegevens van sollicitanten zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, taal, enz.), opleiding van de sollicitant (scholing, cursussen, enz.) arbeidsgeschiedenis (vroegere werkgevers, referenties, enz.). Jeans Centre verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, vraagt Jeans Centre hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Opgemerkt dient te worden dat indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Jeans Centre verstrekt, de sollicitant toestemming aan Jeans Centre geeft om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden. De gegevens van sollicitanten die door Jeans Centre worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van sollicitanten zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig door de sollicitanten en Jeans Centre bijgewerkt conform de van toepassing zijnde wetten.

4. Openbaar maken van gegevens van sollicitanten

Jeans Centre kan bepaalde gegevens van sollicitanten onthullen aan een leverancier of contractorganisatie die diensten aan Jeans Centre levert, indien bij de uitvoering van deze diensten gegevens van sollicitanten moeten worden gebruikt en/of gecreëerd voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. De van toepassing zijnde wetten worden hierbij telkens nageleefd. In deze beperkte gevallen kunnen geselecteerde derde partijen toegang krijgen tot de gegevens van sollicitanten. Jeans Centre draagt er zorg voor dat strenge beveiligingsnormen worden opgelegd aan deze derde partijen. Bij een eventuele fusie en/of overname kan Jeans Centre informatie over sollicitanten onthullen aan de derde partij die bij de betreffende fusie en/of overname betrokken is, doch slechts aan bevoegd personeel dat bij de personeelswerving betrokken is. Jeans Centre verkoopt en verhandelt geen gegevens van sollicitanten aan enige derde partij. Jeans Centre kan krachtens van toepassing zijnde wetten worden verplicht, bepaalde gegevens van sollicitanten te onthullen aan derden, bijvoorbeeld regeringsautoriteiten. Ook kan het nodig zijn dat Jeans Centre krachtens van toepassing zijnde wetten gegevens van sollicitanten onthult om haar wettelijke rechten te beschermen.

5. Overdracht van gegevens van sollicitanten

Via de vacaturepagina’s van Jeans Centre (www.werkenbijjeanscentre.nl en de interne sollicitatie mogelijkheden middels intranet) krijgen sollicitanten de mogelijkheid om zowel een open sollicitatie in te zenden als te solliciteren naar huidige vacatures binnen Jeans Centre. Sollicitanten met online open sollicitaties of sollicitaties naar huidige vacatures binnen Jeans Centre, stemmen door middel van hun aanvaarding van deze privacyverklaring in met het doorgeven van hun persoonsgegevens en geven tevens toestemming aan Jeans Centre -wervingspersoneel landelijk om contact met hen op te nemen om een wervingsprocedure op gang te brengen.

6. Het bewaren van gegevens van sollicitanten

Jeans Centre bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure bewaart Jeans Centre de gegevens van sollicitanten alleen indien Jeans Centre dit wettelijk verplicht is (bijv. in verband met de lokale wetten inzake gelijke kansen op het werk). Jeans Centre kan ook gegevens van sollicitanten bewaren indien er een "zakelijke behoefte" bestaat aan het behoud van de gegevens van de sollicitant, bijv. door de CV van een sollicitant te bewaren voor het geval er een geschikte vacature ontstaat. Tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt, worden de gegevens van sollicitanten maximaal 1 jaar bewaard (d.w.z. tot het einde van het kalenderjaar na uw sollicitatie). De lokale wetgeving inzake het bewaren van gegevens wordt hierbij altijd geraadpleegd en nageleefd. Nadat de periode waarin de gegevens van de sollicitant worden bewaard is verstreken, worden deze volledig uit het systeem van Jeans Centre verwijderd.

7. Beveiliging

Jeans Centre maakt van een aantal technische, fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen gebruik om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. Jeans Centre heeft beveiligingstechnologieën geïmplementeerd om de opgeslagen gegevens van sollicitanten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, onjuist gebruik, wijziging, onwettige of abusievelijke vernietiging en/of verlies. Jeans Centre blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van Jeans Centre die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van Jeans Centre. Jeans Centre personeelsleden zijn verplicht om de privacy te respecteren van sollicitanten die de website van Jeans Centre bezoeken en om de gegevens van sollicitanten confidentieel te houden. Conform de van toepassing zijnde lokale wettelijke vereisten zorgt Jeans Centre voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van sollicitanten en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan. Jeans Centre waarborgt ook (contractueel) dat derde partijen en bedrijfsonderdelen die namens Jeans Centre gegevens van sollicitanten verwerken, adequate beveiligingsmaatregelen treffen conform de lokale wettelijke vereisten. De sollicitant heeft zelf een belangrijk aandeel in de hulp aan Jeans Centre om zijn/haar persoonsgegevens veilig te bewaren en bewerken. De sollicitant dient zijn of haar password te allen tijde confidentieel te houden en de correcte procedure te volgen voor het in- of uitloggen op de career site van Jeans Centre.

8. De rechten van sollicitanten

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door Jeans Centre worden bewaard. Jeans Centre maakt de toegang tot gegevens van sollicitanten mogelijk d.m.v. een online self-service systeem dat toegankelijk is via www.werkenbijjeanscentre.nl of via het intranet. De sollicitant heeft eveneens het recht om Jeans Centre te verzoeken, zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder "corrigeren" wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de sollicitant niet meer worden gebruikt. Jeans Centre is alleen verplicht de gegevens van een sollicitant te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden waarvoor Jeans Centre de gegevens gebruikt. (correctie wordt ook ondersteund door het self-service systeem). Indien de sollicitant niet in staat is het self-service systeem te gebruiken kan de sollicitant contact met Jeans Centre opnemen om toegang en correctierechten te effectueren. Jeans Centre kan ook gegevens van sollicitanten (bijv. testgegevens) verzamelen en verwerken die niet via het self-service systeem beschikbaar zijn. Neem contact op met Jeans Centre om toegang en correctierechten te effectueren. Verzoeken van sollicitanten, bijvoorbeeld om een fout te corrigeren, worden tijdig door Jeans Centre verwerkt.

9. Contact Information

Deze contactinformatie kan alleen worden gebruikt voor vragen in verband met privacy. Informatie over vacatures bij Jeans Centre of andere vragen die niet over privacy gaan worden niet beantwoord. Stuur al uw vragen en opmerkingen over deze recruitment privacy verklaring of over de manier waarop Jeans Centre gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt naar: HR@jeanscentre.nl