PRIVACYVERKLARING JEANS CENTRE B.V.

1           Jeans Centre

1.1       Wij zijn Jeans Centre B.V., gevestigd aan de Van Hennaertweg 8, 2952 CA te Alblasserdam (“Jeans Centre”). U kunt ons bereiken per mail via klantenservice@jeanscentre.nl en telefonisch via 085 0013014.
1.2       Als u onze producten koopt via onze webshop of in de winkel en als u gebruik maakt van onze website www.jeanscentre.nl (“Diensten”), dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals nader wordt beschreven in deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”). In deze Privacyverklaring leggen wij uit waarom en op welke wijze wij uw persoonsgegevens verwerken.
1.3       Onze website maakt gebruik van cookies. U kunt meer informatie over het gebruik van cookies vinden in ons Cookiebeleid.

2           Verwerking van persoonsgegevens

2.1       Persoonsgegevens – Bij het gebruik van onze Diensten verzamelt en verwerkt Jeans Centre de volgende Persoonsgegevens van betrokkenen:

2.1.1 NAW gegevens;
2.1.2 Contactgegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen;
2.1.3 Factuuradres;
2.1.4 Aankoophistorie en interesses;
2.1.5 Betalingsgegevens;
2.1.6 Geslacht;
2.1.7 Geboortedatum;
2.1.8 IP-adres;
2.1.9 Websitegebruik en browsergegevens;
2.1.10 Gegevens over uw apparaat waarmee u onze webshop bezoekt;
2.1.11 Automatisch verzamelde persoonsgegevens door het gebruik van cookies;
2.1.12 Gegevens die u invult bij het achterlaten van reviews van onze producten, die wij op uw verzoek kunnen anonimiseren;
2.1.13 Locatiegegevens, met uw toestemming;
2.1.14 Camerabeelden, indien u onze fysieke winkels bezoekt.
2.1.15 Marketing- en communicatiegegevens: uw marketingvoorkeuren, persoonsgegevens verstrekt bij invullen van aanvraag- of aanmeldformulieren voor deelname aan acties of evenementen. 

2.2       Bron – Wij verzamelen en ontvangen de persoonsgegevens onder 2.1 direct van en bij u. Wij gebruiken geen verdere of openbare bronnen om uw persoonsgegevens te verzamelen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3       Doeleinden – De persoonsgegevens zoals genoemd onder 2.1 worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

2.3.1 Om u onze Diensten aan te bieden;
2.3.2 Om de overeenkomst tussen Jeans Centre en u uit te voeren;
2.3.3 Om het voor u mogelijk te maken een account te creëren op onze website;
2.3.4 Om u producten te kunnen zenden die u in onze kiosk hebt besteld;
2.3.5 Om u onderdeel te maken van ons JC Friends programma;
2.3.6 Om u op de hoogte kunnen brengen van onze nieuwe producten en dienst, bijvoorbeeld per post, per e-mail of via social media;
2.3.7 Om u onze nieuwbrief te kunnen verzenden;
2.3.8 Om eventuele verzoeken af te handelen die u bij ons hebt ingediend;
2.3.9 Om uw review van een product dat u bij ons heeft gekocht weer te geven;
2.3.10 Om u te helpen de dichtstbijzijnde Jeans Centre winkel te vinden met behulp van uw locatiegegevens.

2.4       Grondslagen – De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zoals genoemd onder 2.1 zijn:
2.4.1         De noodzakelijkheid van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of om op uw verzoek vóór het sluiten van een overeenkomst maatregelen te treffen;
2.4.2         Uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens;
2.4.3         Eventuele wettelijke bepalingen die op ons van toepassing zijn;
2.4.4         De noodzakelijkheid van de verwerking voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang, zoals ons belang om het gebruik van de website te meten of om reclame te versturen naar onze klanten.

2.5       Bewaartermijnen – Uw persoonsgegevens worden in beginsel niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld, tenzij een wettelijke verplichting op ons rust om de gegevens langer te bewaren, zoals in het kader van de fiscale bewaarplicht van zeven jaar. Indien u klant bij ons bent, dan verwijderen wij uw gegevens na twee jaar vanaf het eindigen van de klantrelatie.


3           Ontvangers van de persoonsgegevens

3.1       Voor zover dit noodzakelijk is voor één van de hiervoor genoemde doeleinden van de verwerking, delen wij uw persoonsgegevens met derden (‘ontvangers’). De volgende categorieën van ontvangers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens:
3.1.1         Gelieerde groepsmaatschappijen, indien dit noodzakelijk is voor compliance, interne rapportages, audit of beveiligingsdoeleinden, of voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkenen;
3.1.2         Onze accountant, juridische adviseurs en andere professionele dienstverleners die door ons zijn ingeschakeld om redenen van compliance;
3.1.3         Overheidsinstanties, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties of inlichtingendiensten, indien wij een wettelijke verplichting hebben om hen persoonsgegevens te verstrekken;
3.1.4         Leveranciers van IT-diensten die wij gebruiken voor onze systemen of voor onze website;
3.1.5         Betalingspartners om verschillende betalingsmogelijkheden mogelijk te maken;
3.1.6         Bezorgpartners om onze producten bij u te kunnen afleveren.

3.2       Bij de doorgifte van persoonsgegevens aan de hierboven genoemde categorieën van ontvangers streven wij er altijd naar om zo min mogelijk persoonsgegevens door te geven.
3.3       De ontvangers die uw gegevens ontvangen of er toegang toe hebben, bevinden zich mogelijk buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer wij gegevens doorgeven waarvoor wij verantwoordelijk zijn, aan landen buiten de EER (de zogenaamde ‘derde landen’), zorgen wij voor ‘passende waarborgen’. Meer specifiek leggen wij de ontvangers van persoonsgegevens contractuele verplichtingen op om uw gegevens te beschermen met behulp van de standaardbepalingen (SCC’s) zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij zullen vooraf (waar nodig met de hulp van de ontvangers in derde landen) per geval beoordelen of de wetgeving of praktijk van het derde land afbreuk doet aan de doeltreffendheid van de SCC's. In die gevallen zullen wij aanvullende maatregelen nemen om de leemten in de bescherming op te vullen en deze op het door de EU-wetgeving vereiste niveau te brengen.


4           Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

4.1       Uw heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
4.1.1         Het recht op inzage in uw gegevens;
4.1.2         Het recht op rectificatie van uw gegevens;
4.1.3         Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens;
4.1.4         In sommige gevallen, het wissen of beperken van uw gegevens;
4.1.5         Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
4.1.6         Het intrekken van uw toestemming, voor zover de verwerking op uw toestemming is gebaseerd.

4.2       Om één van deze rechten uit te oefenen, kunt je een e-mail sturen naar klantenservice@jeanscentre.nl. U kunt ons ook mailen met eventuele vragen of klachten.
4.3       U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website.
4.4       Indien u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, kunt u dat eenvoudig doen door u af te melden onderaan elke nieuwsbrief.


5           Websites van derden

5.1       Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


6           Wijzigingen

6.1       Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in deze Privacyverklaring. Onze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 augustus 2023.

Contactgegevens
Jeans Centre B.V.
Van Hennaertweg 6
2952 CA Alblasserdam
klantenservice@jeanscentre.nl
085 0013014

Social network icon
Social network icon
Social network icon
Social network icon
jc nieuwsbrief