ALGEMENE VOORWAARDEN ACHTERAF BETALEN

  • U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van Jeans Centre producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Riverty (voorheen Afterpay). Op grond van deze toetsing wordt bepaald of Jeans Centre uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
  • U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Riverty (voorheen Afterpay), zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
  • U bent verplicht Jeans Centre B.V. op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van Jeans Centre per email of schriftelijk aan de Klantenservice van Jeans Centre worden doorgegeven;
  • U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/ bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

WIJZE VAN BETALEN

Jeans Centre heeft de afhandeling van uw betaling uitbesteed aan Buckaroo Online Payment Services B.V. (www.buckaroo.nl). Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u namens of in opdracht van Jeans Centre naast de (digitale) factuur, kort daarna van Buckaroo ook een Email met betaalkoppeling. Op zowel de factuur als in de Email met betaalkoppeling staat aangegeven hoe u de factuur dient te betalen.

U erkent dat Buckaroo diensten aanbiedt ten behoeve van het verwerken van online betalingen van u aan Jeans Centre en dat Buckaroo in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht dan wel zal verrichten namens Jeans Centre, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van dan wel namens Jeans Centre wordt erkend. Op voornoemde factuur staat aangegeven hoe u de factuur dient te betalen. Voor uw gemak ontvangt u van Buckaroo ook een Email met betaalkoppeling, waarmee u de factuur ook kunt betalen. De dag na bestelling zult u de eerste Email ontvangen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan of via de Email met betaalkoppeling. Daarmee voorkomt u incassokosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.

Voor het ontvangen van de Email met betaalkoppeling is het belangrijk dat u een correct Email adres opgeeft. Indien u een niet correct Email adres opgeeft, ontvangt u geen betaalinformatie via de Email met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven Email adres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van een Email met betaalkoppeling van Buckaroo.

BETALINGSVOORWAARDEN EN BETAALTERMIJN

Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Buckaroo Online Payment Services B.V. ontvangen te zijn.

Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Jeans Centre het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.

Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde Email adres. U ontvangt hiervoor een Email met betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een Email, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.

Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt Jeans Centre, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, dertig (30) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Riverty (voorheen Afterpay).

Indien een vordering wordt overgedragen aan Riverty (voorheen Afterpay) bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Riverty (voorheen Afterpay) contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.

Na overdracht van de vordering bent u verplicht Riverty (voorheen Afterpay) (dan wel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Riverty (voorheen Afterpay) kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.riverty.com/nl-nl

Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Riverty (voorheen Afterpay) van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

PRIVACY STATEMENT VAN 'RIVERTY' (VOORHEEN AFTERPAY)

Riverty (voorheen Afterpay) verwerkt je persoonsgegevens om de betaling van je bestelling af te ronden. Meer informatie hierover vind je in de betaalvoorwaarden en privacystatement van Riverty (voorheen Afterpay) op https://my.riverty.com/nl-nl/support/faq.

Social network icon
Social network icon
Social network icon
Social network icon
jc nieuwsbrief